Van Kaam BV

 

Rechte Tocht 11

NL-1507 BZ Zaandam

Tel.: +31 (0)75 631 48 41

E-mail: order@vankaam.eu

Internet: www.vankaam.eu

KVK nr : 64757390

BTW nr : NL855821711.B01

IBAN:      NL64RABO0330485857

 

 

Art. 1: Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Opdrachtgever: de partij met wie VK een Overeenkomst sluit.

 

 1. Opdrachtnemer: de onderneming welke onderdeel uitmaakt van VK en die de opdracht aanvaard.

 

 1. Overeenkomst(en): de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), waarop deze voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.

 

 1. VK: Van Kaam B.V., Van Kaam Materieel B.V. en Van Kaam (CP) Custom-made products, en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde ondernemingen.

 

Art. 2: Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en VK gesloten overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

Art. 3: Prijs en wijziging

 

 1. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van de aanbieding. VK is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer deze kostprijsbepalende factoren wijzigen.

 

 1. Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de dienstenprijsindex zoals die door het CBS is vastgesteld.

 

 1. VK is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. VK zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 

Art. 4: Bestek en opdracht

 

 1. De opdrachtgever is gehouden technische tekeningen en omschrijvingen zorgvuldig te controleren.

 

 1. VK is niet aansprakelijk voor niet opgemerkte fouten of afwijkingen.

 

 1. VK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor adviezen die worden verstrekt welke geen rechtstreeks betrekking hebben op de opdracht.

 

Art. 5: Betalingstermijn

 

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever hetgeen hij verschuldigd is te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zodat dat hij zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

 

 1. VK is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen van opdrachtgever.

 

 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd.

 

 1. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de (buitengerechtelijke) incassokosten. De (buitengerechtelijke) incassokosten worden berekend op grond van de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

 

 

Voor alle transacties gelden de Algemene Leverings- en Betalingscondities van Van Kaam B.V.

 

Art. 6: Eigendomsvoorbehoud levering en voorbehouden pandrecht

 

 1. De door VK geleverde zaken blijven eigendom van VK totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens VK heeft voldaan, zulks evenwel voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht deze zaken afgezonderd te houden en te merken als zijnde geleverd door VK bij gebreke waarvan het bewijsvermoeden aanwezig wordt geacht dat enige bij de opdrachtgever aanwezige zaak van de soort als door VK geleverd, eigendom is van VK.

 

 1. Door VK afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt of doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever is ook het doorverkopen of gebruiken in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. De opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig recht op te vestigen.

 

 1. Op afleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan behoudt VK zich reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van al hetgeen hij van de opdrachtgever te vorderen heeft uit welke hoofde dan ook. De in dit artikel opgenomen bevoegdheid geldt ook voor door VK geleverde zaken die zijn be-of verwerkt, waardoor VK zijn eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

 

 1. Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer een vuistpandrecht op zaken die door hem in de macht van opdrachtnemer worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtnemer van opdrachtgever heeft te vorderen.

 

 1. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is VK gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van de factuurwaarde van deze zaken per dag.

 

 1. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht VK zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.

 

Art. 7: Levering

 

 1. Een door VK opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. VK is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. Een overeengekomen uiterste termijn wordt in redelijkheid verlengd indien er sprake is van meerwerk of vertraging veroorzaakt door omstandigheden die voor rekening komen van de opdrachtgever of derden.

 

Art. 8: Garantie

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een garantie van 6 maanden op reparatie uitgevoerd door opdrachtnemer en 12 maanden op door opdrachtnemer nieuw geleverde goederen.

 

 1. Enige garantievordering vervalt indien aan opdrachtnemer niet de redelijke mogelijkheid is geboden tot reparatie of vervanging, dan wel indien enige vordering niet binnen 14 dagen nadat het gebrek bij de opdrachtgever kenbaar is geworden of kenbaar had kunnen zijn, schriftelijk ter kennis van opdrachtnemer is gebracht. Rechtsvorderingen dienen op straffe van verval binnen een jaar na deze termijn aanhangig te zijn gemaakt.

 

 1. Er is geen aanspraak op enige andere schadevergoeding:

 

 • Ter zake gebreken als gevolg van normale slijtage.

 

 • Ter zake gebreken als gevolg van ondeskundig gebruik of buitengewoon gebruik.

 

 • Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens VK heeft voldaan.

 

 • Indien onderhouds-of bedieningsvoorschriften niet in acht genomen zijn.

 

 • Indien door derden werkzaamheden aan het object zijn uitgevoerd.

 

 • Indien opdrachtgever niet alle door VK gewenste informatie ter zake de garantievordering verstrekt.

 

 • Indien herstel of vervanging heeft plaatsgevonden door derden zonder dat opdrachtnemer daar schriftelijk

 

toestemming voor heeft verleend.

Voor alle transacties gelden de Algemene Leverings- en Betalingscondities van Van Kaam B.V.

 

 

 1. Indien een garantievordering door VK wordt gehonoreerd, heeft VK de keuze om de opdracht alsnog behoorlijk uit te voeren, dan wel om de gebrekkige diensten of gebrekkige leveringen te crediteren. Indien uit hoofde van garantie nieuwe zaken worden geleverd dienen de te vervangen zaken aan VK te worden overgedragen.

 

 1. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien sprake is van toerekenbaar tekortschieten door opdrachtnemer in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst.

 

Art. 9: Verplichtingen opdrachtgever

 

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk dat aanwezige elektrische voedingen en installaties voldoen aan de regelgeving.

 

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van alle technische informatie en tekeningen nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

 

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor een werkomgeving die vrij toegankelijk is en voldoet aan Arbowetgeving.

 

 1. Het is de opdrachtgever verboden om personeel van VK in dienst te nemen tot een periode van een jaar na einde van de opdracht, zulks op straffe van een door opdrachtgever aan opdrachtnemer te verbeuren boeten van € 10.000,-.

 

Art. 10: Reclames

 

 1. De opdrachtgever dient de zaken binnen 7 dagen na aflevering te onderzoeken of deze beantwoorden aan de overeenkomst. Eventuele reclames dienen binnen deze termijn schriftelijk aan VK te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht van reclame komt te vervallen.

 

Art. 11: Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van VK uit hoofd van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, maar in elk geval beperkt tot het factuurbedrag gemaximeerd tot het bedrag dat in desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van VK wordt uitbetaald.

 

 1. VK is niet aansprakelijk voor indirecte schade, immateriële schade, omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.

 

 1. Indien VK ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren.

 

 1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde vervalt elke aansprakelijkheid van VK na verloop van 1 jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 

Art. 12: Vrijwaring

 

 1. De opdrachtgever vrijwaart VK van aanspraken van derden. De opdrachtgever is gehouden VK schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die voor VK ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen die door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen VK worden ingesteld. De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring.

 

 1. Indien de opdrachtgever tekortschiet in deze verplichting verkeert hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist direct in verzuim en is hij schadeplichtig voor alle geleden en nog te lijden schade door VK, waaronder alle buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand en alle kosten van rechtsbijstand die voor VK opkomen gedurende de procedure.

 

Art. 13: Opschorting of ontbinding

 

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, of in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de opdrachtgever, verkeert hij van rechtswege in verzuim en heeft VK het recht zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met de verkoper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat VK tot enige schadevergoeding gehouden is. Iedere tekortkoming - hoe gering ook - rechtvaardigt reeds een ontbinding door VK.

Voor alle transacties gelden de Algemene Leverings- en Betalingscondities van Van Kaam B.V.

 

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden heeft VK recht op volledige schadevergoeding. Behoudens voor het geval VK de omvang van haar schade anders wenst te berekenen, wordt de schade op voorhand gefixeerd op 100% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst.

 

 1. In de in lid 1 bedoelde gevallen is VK bevoegd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en het recht vergoeding te vorderen van de schade die zij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

 

Art. 14: Geheimhouding

 

 1. De opdrachtgever is verplicht de in het kader van de overeenkomst verkregen vertrouwelijke informatie van VK niet aan derden te openbaren. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover de openbaarmaking vereist is bij of krachtens de wet of door een bevoegde instantie dan wel de desbetreffende informatie reeds algemeen openbaar is of openbaar gemaakt wordt, zonder enig onrechtmatig handelen van de verkoper, zijn medewerkers of door hem ingeschakelde derden.

 

 1. De opdrachtgever zal aan zijn werknemers of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst door hem zijn ingeschakeld, gelijkluidende geheimhoudingsverplichtingen opleggen en hen uitsluitend toegang tot die vertrouwelijke informatie verschaffen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

 

 1. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen in dit artikel niet naleeft is hij aan VK een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het mogelijke recht van VK de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

 1. Na beëindiging van de overeenkomst zal de verkoper alle vertrouwelijke informatie van VK die hij in zijn bezit heeft, op eerste verzoek van VK onmiddellijk retourneren of vernietigen.

 

 1. De verkoper mag geen publiciteit geven aan de inhoud of het bestaan van een overeenkomst met VK, tenzij VK daarvoor zijn schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

 

Art. 15: Intellectuele eigendom

 

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom, daaronder begrepen maar niet beperkt tot octrooi-, model-, merken-en auteursrechten, op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten, berusten uitsluitend bij VK of onze licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal zij producten niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

 1. Dit artikel blijft ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

 

Art. 16: Overdracht rechten en verplichtingen

 

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen, tenzij VK zijn schriftelijke goedkeuring daarvoor geeft.

 

Art. 17: Geschillen

 

 1. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en VK dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland.

 

 1. Op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Voor alle transacties gelden de Algemene Leverings- en Betalingscondities van Van Kaam B.V.

Copyright © 2020 Van Kaam BV. Alle rechten voorbehouden.