Beleidsverklaring Van Kaam

Ondergetekende, in zijn hoedanigheid van directeur van Van Kaam BV, verklaart hiermee dat binnen het kader van het algemene bedrijfsbeleid, vastgelegd in het Ondernemingsplan, waarin de Kwaliteit, Arbo en Milieudoelstellingen gekoppeld zijn aan de algemene bedrijfs- en managementdoelstellingen. In de uitvoering van het algemene beleid neemt het KAM-systeem een prominente plaats in en heeft het mijn voortdurende en volle aandacht.

 

De volgende principes liggen hieraan ten grondslag: klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van de medewerkers, procesbeheersing, systeembenadering van management, continue verbetering en besluitvorming op basis van feiten en win-win relaties met leveranciers. Speciaal de kwaliteit van het management heeft in het kader van de nieuwste versie prioriteit, waarmee de bedrijfsvoering op nog hoger peil wordt gebracht.

 

Uitgangspunten hierbij zijn:

 

 1. Leiderschap, kwaliteitsmanagement, voorbeeldgedrag, toewijding en betrokkenheid van directie en managementteam bij het onderhouden en continu verbeteren van het Kwaliteitsmanagementsysteem.
 2. Voldoen aan de expliciete en impliciete eisen, wensen en verwachtingen van de klanten.
 3. Werken vanuit een organisatiestructuur die gericht is op efficiëntie en effectiviteit en waarin de middelen die nodig zijn om de uit te voeren taken naar behoren te vervullen, voor elk individu in de organisatie ter beschikking worden gesteld.

 

Alle bedrijfsactiviteiten hebben een effect op het milieu. Deze effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden door het treffen van preventiemaatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch.

Het kwaliteitsplan, dat het gehele systeem omvat, is vastgelegd in dit boek. De kwaliteits- en milieuplanning is gericht op voortdurende verbetering van processen en methoden zoals beschreven in de hierop van toepassing zijnde procesbeschrijvingen met als uiteindelijk doel het continu verbeteren van deze systematiek, verminderen van de belasting van het milieu en uiteindelijk ook het verhogen van de klanttevredenheid waar mogelijk. Periodiek wordt het systeem door mij geëvalueerd.

 

Het KAM-beleid is gericht op realisatie van de onderstaande doelstellingen:

 

 1. Vaststellen, onderhouden en voortdurend intern en extern propageren van het KAM-beleid en de doelstellingen daarvan.
 2. Het binnen hetgeen op milieugebied ‘maatschappelijk verantwoord’ is, streven naar een maximale prijs/kwaliteit verhouding van product en dienstverlening, waarbij wordt voldaan aan de wensen en verwachtingen van de klant.
 3. Het inkopen van milieuvriendelijke varianten en alternatieven voor benodigde machines, materieel, voorzieningen, goederen en diensten.
 4. Het product c.q. de te verlenen dienst wordt geleverd volgens de met de klant overeengekomen algemene en technische specificaties, op de afgesproken tijd. Als algemene specificatie geldt dat goed functioneren en correcte afwerking de hoofdcriteria zijn.
 5. Gestreefd wordt naar een fouten- en klachtenpercentage van nul of meer percentage dat daar zo dicht mogelijk bij komt.
 6. Op Milieugebied doen wij waar mogelijk méér dan wettelijk verplicht is, indien de inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de milieumaatregelen die óók een positief effect sorteren op gebieden als veiligheid, gezondheid, welzijn, kwaliteit en efficiëntie prioriteit krijgen.
 7. Relateren van de KAM-doelstellingen aan zowel de omzet als winstdoelstellingen, als aan de doelstellingen van het personeelsbeleid en het bedrijfsimago. Daarom zijn ze volledig in de uitvoering van het algemeen beleid geïntegreerd. De kwaliteit van het management wordt voortdurend verbeterd door training en het belang van goed management voor het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen wordt continu door mij benadrukt in het dagelijks beleid en de uitvoering daarvan.

 

In de directiebeoordeling worden de jaarlijks te realiseren verbeterdoelstellingen vastgelegd. Deze doelstellingen worden bewaakt in de leidinggevenden vergaderingen en met het actieplan kwaliteitsverbetering en de daaronder liggende actieplannen. Missie, beleid en doelstellingen worden door het management gecommuniceerd in de maandelijkse personeelsvergaderingen.

 

De doelstellingen worden gerealiseerd in een op efficiëntie en effectiviteit gerichte organisatie met daarvoor verantwoordelijk gestelde, goed opgeleide en capabele medewerkers. Tevens wordt, waar mogelijk, gestreefd naar goede meetbaarheid van de doelstellingen, teneinde de resultaten zichtbaar te maken.

 

Middelen:

 1. Strak aanname-, opleidings- en beoordelingsbeleid, volgens een vastgesteld programma.
 2. Stimuleren van de zelfcontrole op kwaliteit door de medewerkers.
 3. Iedere leidinggevende staat onvoorwaardelijk achter het KAM-beleid en brengt dit consequent tot uitvoering. Directie en management hebben in deze een voorbeeldfunctie.

 

 1. Door regelmatig werkoverleg, training, begeleiding en motivatie wordt bewerkstelligd dat iedere medewerker het gevoerde KAM-beleid begrijpt en tot uitvoering brengt. Persoonlijke controle hierop en management reviews vinden regelmatig plaats. Hierin worden zowel de continuïteit als de verbetering van het KAM-systeem geëvalueerd en plannen ter verbetering gemaakt en daarna ten uitvoer gebracht. Doelmatigheid in verhouding tot de ingezette middelen is een doelstelling. Door de benoeming van ondergetekende als directievertegenwoordiger voor het KAM-beleid en KAM-systeem wordt dit bekrachtigd en wordt de uitvoering onder haar directe verantwoordelijkheid gewaarborgd.

 

 1. Beschikbaar stellen en beheren van op efficiëntie, effectiviteit en ergonomisch en prettig werken gerichte werkruimten met de daarbij behorende voorzieningen, inclusief hard- en software en ondersteunende diensten, waar nodig.

De benodigde organisatiestructuur, inclusief de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de medewerkers alsmede de benodigde middelen, zijn vastgelegd in het Service Groep Nederland Quality Manual (SGNQM). Elke werknemer is geïnstrueerd omtrent het KAM-systeem en de procedures, heeft daar inzage in en is verplicht dit KAM-beleid te volgen en de betreffende richtlijnen en procedures na te komen. Ten aanzien van toeleveranciers gelden dezelfde KAM-eisen en kunnen delen van het KAM-systeem aan hen worden opgelegd. Klanten hebben toegang tot delen van het SGNQM en de uitvoering daarvan als daartoe aanleiding is

 

Reparatie- en revisiewerkzaamheden aan explosieveilig geconstrueerde roterende elektrische machines worden uitgevoerd volgens Reparatie en revisie van explosie veilige motoren conform IEC 60079-19 en maken een integraal onderdeel uit van het KAM-systeem, met inachtneming van de zojuist genoemde richtlijn.

 

Het KAM-beleid omvat ook het streven naar optimale arbeidsomstandigheden voor het personeel. Hierbij wil ik de veiligheid, de gezondheid, welzijn en het milieu van de werknemers zoveel als mogelijk is waarborgen. Ik laat mij hierbij leiden door mijn sociale verantwoordelijkheid, mijn streven naar kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen en de geldende wettelijke veiligheids- en milieueisen, met name de Arbowet en de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA). Tevens streef ik ernaar om bij het uitvoeren van de bedrijfsactiviteit het in- en externe milieu zo min mogelijk te belasten.

 

Copyright © 2020 Van Kaam BV. Alle rechten voorbehouden.